Stadgeändringsförslag

Stadgar för lokalföreningar inom Sveriges Skomakarmästarförbund

§1 Ändamål

Lokalförening har till ändamål att genom sammanslutning av skomakaryrkets utövare arbeta för ordning och enhetlighet i gemensamma angelägenheter, såväl fackliga som ekonomiska, samt därigenom bidra till skomakaryrkets utveckling och förkovran.

§2 Medlemskap

Mom.1. Inträde i föreningen kan beviljas sökande genom skriftlig ansökan.

Mom.2. Om kompanjoner i firma önskar medlemskap, skall var och en erlägga stadgeenliga avgifter och erhåller då alla medlems rättigheter och skyldigheter. Skulle kompanjoner däremot blott önska ett medlemskap, skall angivas vem av dem som skall stå för medlemskapet.

Medlemskap kan även biviljas sådana som leder eller förestår verkstäder och som kan bestyrka sitt kunnande genom mästarbrev eller annan offentlig handling.

Mom.3. Ansökan om medlemskap, som även skall omfatta riksorganisationen, görs skriftligen till styrelsen. Sådan ansökan skall innehålla uppgifter om fullständigt namn och adress samt ålder och andra erforderliga upplysningar som styrker sökandes yrkeskompetens. Även skall firmans registrerings- och momsbevis bifogas handlingarna.

Mom.4. Alla till lokalföreningen anslutna medlemmar äger rätt att till föreningen inkomma med förslag i yrkes- och föreningsangelägenheter. Förslag gällande stadgar och frågor av allmän karaktär kan efter behandling i lokalförening som motion med yttrande vidarebefordras till förbundets kongress.

§3 Medlemsavgifter

Mom.1. Vid inträdet erlägges en inträdesavgift, var storlek bestäms av förbundet.

Mom.2. Årsavgiften betalas senast den 31 mars.

Mom.3. Medlem, som ej under fyra månader erlagt stadgad avgift, kan uteslutas ur föreningen.

§4 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och minst tre ledamöter som väljs av årsmötet. Ordföranden väljs särskilt av mötet för en tid av två år.

§5 Styrelsens åligganden

Mom.1. Det åligger styrelsen:

Att förvalta och gemensamt ansvara för föreningens medel, att vid årsmötet framlägga berättelse över verksamheten under föregående år, att bevaka alla medlemmars rätt, att med uppmärksamhet följa sådana frågor som rör skomakaryrket samt vidta de åtgärder som kan gagna medlemmarnas intressen, att med nit och intresse verka för föreningens utveckling.

Mom.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så anses lämpligt eller när minst halva antalet styrelseledamöter så önskar.

Mom.3. Protokoll förs vid alla såväl styrelsens som föreningens sammanträden.

Mom.4. Det åligger kassören att med ordning och reda föra föreningens räkenskaper.

Nytillkommande och avgående medlemmar skall omedelbart efter godkännandet anmälas till förbundet. 

§6 Revisorernas åligganden

Mom.1. Till att granska räkenskaperna och förvaltningen i övrigt väljer årsmötet för tiden intill nästa årsmöte två revisorer och en suppleant.

Mom.2. Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderår och skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 mars. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven före årsmötet. Revisorerna skall i sin berättelse bestämt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§7 Sammanträden och rösträtt

Mom.1. Föreningen sammanträder till årsmötet efter styrelsens beslut eller efter framställning från minst 1/10 av föreningens medlemmar. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

 1. Styrelseberättelse.
 2. Revisionsberättelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 6. Val av revisorer och suppleant.
 7. Bestämmande av årsavgift.
 8. Val av ombud till förbundets kongress det år kongress hålls.
 9. Frågor som av styrelsen eller enskilda medlemmar blivit väckta för behandling.

Mom.2. Styrelseval skall ske med slutna sedlar om flera kandidater är uppsatta än de antal ledamöter som skall väljas. Övriga val och frågor avgörs genom öppen omröstning, om ej annorlunda begärs. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst, utom vid val då lottning företas.

Mom.3. Rösträtt tillkommer varje medlem som fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Styrelsen äger rösträtt i alla frågor utom vid val av revisorer och fråga om ansvarsfrihet.

Mom.4. Vid alla förenings- och styrelsesammanträden äger ombud för förbund rätt att närvara.

§8 Hedersledamotskap och veterantecken

Mom.1. Föreningen kan på förslag av styrelsen utse hedersledamot i föreningen. Till hedersledamot kan den medlem utses 

Stadgar för lokalföreningar inom Sveriges Skomakarmästarförbund

§1 Ändamål

Lokalförening har till ändamål att genom sammanslutning av skomakaryrkets utövare arbeta för ordning och enhetlighet i gemensamma angelägenheter, såväl fackliga som ekonomiska, samt därigenom bidra till skomakaryrkets utveckling och förkovran.

§2 Medlemskap

Mom.1. Inträde i föreningen kan beviljas sökande genom skriftlig ansökan. (Samma text kommer längre ner mom 3)

Mom.2. Om kompanjoner i firma önskar medlemskap, skall var och en erlägga stadgeenliga avgifter och erhåller då alla medlems rättigheter och skyldigheter. Skulle kompanjoner däremot blott önska ett medlemskap, skall angivas vem av dem som skall stå för medlemskapet.

Medlemskap kan även biviljas sådana som leder eller förestår verkstäder och som kan bestyrka sitt kunnande genom mästarbrev eller annan offentlig handling.

Mom 1 Föreningen består av Aktiv företagsmedlem, Aktiv privatmedlem samt stödmedlem Aktiv medlem (företags el. privat) kan den skomakare bli som innehar Gesäll eller Mästarbrev eller på annat sätt, av styrelsen beslutat, kan styrka sina yrkeskunskaper.

Stödmedlemskap kan ges person utan styrkta kunskaper inom yrket men som ändå vill stötta föreningen(se mom 6)

Mom.2. Ansökan om medlemskap, som även skall omfatta riksorganisationen, görs skriftligen till styrelsen. Sådan ansökan skall innehålla uppgifter om fullständigt namn och adress samt ålder och andra erforderliga upplysningar som styrker sökandes yrkeskompetens. Även skall firmans registrerings- och momsbevis bifogas handlingarna.

Mom. 3 Medlemskap är personligt

Mom. 4 Passivt medlemskap kan erhållas när aktivt arbete ej längre bedrivs.

Mom. 5 Alla till lokalföreningen anslutna medlemmar äger rätt att till föreningen inkomma med förslag i yrkes- och föreningsangelägenheter. Förslag gällande stadgar och frågor av allmän karaktär kan efter behandling i lokalförening som motion med yttrande vidarebefordras till förbundets kongress.

Mom.6.

Stödmedlemskap kan beviljas personer/organisationer som vill stödja Sveriges Skomakarmästarförbund. Styrelsen beslutar om stödmedlemskap i varje enskilt fall. Styrelsen beslutar årligen avgift för medlemskap. Stödmedlem äger ej motions- och rösträtt.

§3 Medlemsavgifter

Mom.1. Vid inträdet erlägges en inträdesavgift, var storlek bestäms av förbundet.

Avgiften för aktiva, passiva och stödmedlemmar bestäms av årsmötet för nästkommande period.

Mom.2. Årsavgiften betalas senast den 31 mars.

Mom.3. Medlem, som ej under fyra månader erlagt stadgad avgift, kan uteslutas ur föreningen.

§4 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och minst tre ledamöter som väljs av årsmötet. Ordföranden väljs särskilt av mötet för en tid av två år. Styrelsen konstituerar sig till posterna sekreterare, kassör och suppleant

§5 Styrelsens åligganden

Mom.1. Det åligger styrelsen:

Att förvalta och gemensamt ansvara för föreningens medel, att vid årsmötet framlägga berättelse över verksamheten under föregående år, att bevaka alla medlemmars rätt, att med uppmärksamhet följa sådana frågor som rör skomakaryrket samt vidta de åtgärder som kan gagna medlemmarnas intressen, att med nit och intresse verka för föreningens utveckling.

Mom.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så anses lämpligt eller när minst halva antalet styrelseledamöter så önskar.

Mom.3. Protokoll förs vid alla såväl styrelsens som föreningens sammanträden.

Mom.4. Det åligger kassören att med ordning och reda föra föreningens räkenskaper.

Mom.4 Nytillkommande och avgående medlemmar skall omedelbart efter godkännandet anmälas till förbundet. (Nya medlemmar ansöker samtidigt till förbundet på samma blankett)

§6 Revisorernas åligganden

Mom.1. Till att granska räkenskaperna och förvaltningen i övrigt väljer årsmötet för tiden intill nästa årsmöte två en revisorer och en suppleant. 

Mom.2. Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderår och skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 mars skyndsamt. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven före årsmötet. Revisorerna skall i sin berättelse bestämt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§7 Sammanträden och rösträtt

Mom.1. Föreningen sammanträder till årsmötet efter styrelsens beslut eller efter framställning från minst 1/10 av föreningens medlemmar. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

 1. Styrelseberättelse. 
 2. Revisionsberättelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 6. Val av revisorer och suppleant.
 7. Bestämmande av årsavgift.
 8. Val av ombud till förbundets kongress det år kongress hålls.
 9. Frågor som av styrelsen eller enskilda medlemmar blivit väckta för behandling.

Mom.2. Styrelseval skall ske med slutna sedlar om flera kandidater är uppsatta än de antal ledamöter som skall väljas. Övriga val och frågor avgörs genom öppen omröstning, om ej annorlunda begärs. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst, utom vid val då lottning företas.

Mom.3. Rösträtt tillkommer varje medlem som fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Styrelsen äger rösträtt i alla frågor utom vid val av revisorer och fråga om ansvarsfrihet.

Mom.4. Vid alla förenings- och styrelsesammanträden äger ombud för förbundet rätt att närvara.

§8 Hedersmedlemskap och veterantecken

Mom.1. Föreningen kan på förslag av styrelsen utse hedersledamot i föreningen. Till hedersledamot kan den medlem utses som gjort föreningen utomordentliga tjänster.

Mom.2. Varje medlem, som i 25 år tillhört föreningen är berättigad att erhålla förbundets veterantecken. Lokalförening handhar utdelningen.

Förtjänsttecken delas ut av förbundet.

§9 Utträde och uteslutning ur föreningen

Mom.1. Aktiv medlem får ej samtidigt vara aktiv medlem i avtalsslutande fackorganisation.

Mom.2. Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och blir sedan styrelsen godkänt denna anmälan, löst från de skyldigheter och rättigheter, som anslutning till föreningen medfört.

Mom.3. Medlem, som ej respekterar föreningens stadgar och inte låter sig rättas efter meddelad varning, kan uteslutas ur föreningen. Beslut härom skall för att var giltigt ha biträtts av 2/3 av de röstande. Utesluten medlem kan överklaga hos förbundsstyrelsen.

Mom.4. Medlem, som ej respekterar av föreningen fattade beslut eller på annat sätt skadar organisationen, kan uteslutas ur föreningen. Beslut skall för att vara giltigt biträdas av 2/3 av de röstande. Utesluten medlem kan överklaga beslut hos förbundsstyrelsen.

§10 Föreningens upplösning

Mom.1. Fråga om föreningens upplösning eller utträde ur förbund kan väckas endast vid årsmöte och kan endast ske genom beslut av två på varandra följande ordinarie möten. Beslut härom skall biträdas av minst 2/3 av de röstande.

Kallelse till möte, där fråga om upplösning eller utträde skall diskuteras, skall skriftligen tillställas envar av föreningens medlemmar senast 14 dagar före mötets hållande med angivande av ärendet. Sådan kallelse skall samtidigt även tillställas förbundsstyrelsen. Upplösning sker i enlighet med förbundets stadgar §14 mom.1. Medlemmar som önskar kvarstå i organisationen kan vinna direkt anslutning till förbundet.

Mom.2. Om medlemsantalet i lokalförening minskar så att styrelse och funktionärsposter ej kan besättas, kan kvarvarande medlemmar efter anmälan till förbundsstyrelsen erhålla direkt anslutning enligt §2 mom.1. i förbundets stadgar.

Mom.3. Vid eventuell upplösning skall befintliga medel överlämnas till förbundet eller något välgörande ändamål, som föreningen eller förbundet bestämmer.

§11 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast ske genom motion till föreningens årsmöte. Om förslaget biträdes av minst 2/3 av de röstande, skall ärendet för vidare behandling underställas förbundets kongress för beslut i enlighet med förbundet stadgar §13.

Ändring av dessa stadgar skall, vid behov, ske löpande parallellt med, av SSMFs kongress’ beslutade stadgeändringar.

Stadgeändring beslutas av 2/3 majoritet vid lokalföreningens nästkommande årsmöte efter SSMFs kongress där SSMFs stadgeändring beslutats. Övriga stadgeändringsförslag skall framläggas för bearbetning till förbundsstyrelsen från lokalföreningsstyrelsen innan ändring kan framläggas till föreningsstämman för godkännande.

Tvist angående tillämpning av stadgarna får ej dras inför domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag.

Upphovsrätt © 2024 Sveriges Skomakarmästarförbund