Reparationsmomsen höjs från den 1a april till 12%

Den 22a februari beslutade regeringen att rösta ja till förslaget att höja reparationsmomsen till 12%
ändringen träder i kraft från den 1a april 2023
Vi motsatte oss detta förslag men tyvärr genomdrevs detta trots att en stor majoritet av remissinstanserna var emot förslaget.

Nedan går det att läsa tidigare information ang. momshöjningen: 

Regeringsförslag om Momshöjning i April 2023

Ett av de första förslagen som den nytillträdda regeringen la fram handlar om att vår reparationsmoms på 6% skall återgå till 12%
I regeringspropositionen står att skälet till detta är bla att underlätta administrationen och att momsen ska bli mer enhällig.
Självklart tycker vi att detta är ett riktigt dåligt förslag och svarade omgående.

Regeringens proposition finns att läsa här och vårt skickade remissvar finns att läsa nedan.

Hantverkarna samlar ihop remissvar från alla berörda branscher och försöker påverka regeringen att ta sitt förnuft till fånga och dra tillbaka förslaget. Vi återkommer så snart vi har några nyheter i ärendet.

Styrelsen

Remissvar över promemoria Fi2022/02895 om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 

Sammanfattning Sveriges skomakarmästarförbund motsätter sig förslaget att höja mervärdesskatten på reparationer av skor och lädervaror. Den låga momsen är ett bra incitament till att öka köp av tjänster som innebär att redan tillverkade varor lagas/repareras eller ändras. 

Sveriges skomakarmästarförbund har under hela pandemin jobbat intensivt men åtgärder för att stötta ansträngda branschföretag och momssänkningen till 6% den 1a Juli, har uttryckligen varit den enskilt största positiva åtgärden för företagare i en hårt utsatt bransch. 

Att Syftet (punkt 6.1) med detta förslag enbart handlar om att öka enhetligheten i momsskattesystemet är inte ett tillräckligt argument för att genomföra den föreslagna momshöjningen 

Vår konsekvensanalys (punkt 6) överensstämmer med promemorians, att konsekvensen blir den rakt motsatta mot den stimulerande effekt som konsekvensen av momssänkningen ansågs bidra med. 

Vi håller med om att momshöjningens Effekt för företagen (punkt 6.2 och 6.4) bedöms leda till högre priser och därigenom en lägre efterfrågan. Skomakarbranschen har varit stolt över att inte ha behövt höja priserna lika mycket som övriga branscher och därigenom inte varit en del i de stegrande prisspiraler som lett till stor oro bland konsumenter. 

Vi har inte haft några problem att hålla isär de två/tre olika momssatser som vi har hanterat sedan 2017 och momssänkningen som kom den 1a Juli 2022 har bara mötts med glädje och uppfattas inte som en administrativ belastning. Vi håller med om att de miljömässiga effekterna (punkt 6.5) blir negativa. När färre kunder väljer att reparera på en inhemsk marknad, utan istället köper nya produkter tillverkade långt utanför Sverige, ökar utsläppen från transporterna och vi får även sämre insyn i produktionens miljöpåverkan, resursanvändning och personalens anställningsvillkor. 

Med en minskad efterfrågan på inhemska reparationer försvinner arbetstillfällen i Sverige och Effekten för sysselsättningen (punkt 6.6) blir inte enbart att några skomakare med CITAT: låg utbildningsnivå och svag anknytning till arbetsmarknaden SLUT CITAT. blir arbetslösa. Resultatet blir att företaget som denna skomakare har drivit försvinner. Detta eftersom en stor del av skomakerierna är just små enmansföretag. Dessa enmansföretag kan utvecklas och anställa mer personal när efterfrågan på reparationstjänsterna ökar. För denna utveckling är 6% moms ett bra incitament och ett steg på vägen mot en livskraftigare bransch. 

De offentligfinansiella effekter (punkt 6.2) som momshöjningen beräknas ge förutsätter att de företag som utför dessa reparationer finns kvar och kan fortsätta bedriva reparationsverksamhet trots att konsekvensanalysen förutser en minskad efterfrågan på just dessa tjänster. Minskad efterfrågan leder till minskad lönsamhet. Skoreparationsbranschen har ännu inte återhämtat sig helt efter pandemin. Många av de tidigare kunderna fortsätter att delvis jobba hemma iförda tofflor istället för att dagligen klä upp sig i vanliga skor. Återgången till vardagen, som vi minns den, går långsammare än beräknat. Branschen har alltid upplevt upp och nergångar beroende på konjunktur men nu önskar vi att momssatsen om 6% blir kvar och ger skomakarna en chans att fortsätta vara en del av den miljömässiga omställning som vi alla måste genomföra för att få ett hållbarare samhälle. 

Följande styckes skrivelse, (som måste grunda sig i okunnighet om branschernas komplexitet och höga grad av kompetenskrav) vill vi bestämt ta avstånd från ”Eftersom reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bedöms kunna utföras av individer med låg utbildningsnivå ” Sveriges Skomakarmästarförbund, som granskar gesällprov, gör utbildningsplaner och examensprov, kräver 3 års yrkesutbildning på heltid hos en skomakarmästare, för en godkänd utbildning. Vi bedömer inte att detta är ”låg utbildningsnivå”. Utbildningstiden, som bedrivs på heltid under ledning av en skomakarmästare, är därmed avsevärt mer koncentrerad än vid teoretiska studier. För att nå Mästarnivå krävs ytterligare 6 år i yrket samt genomförd Mästarutbildning som omfattar företagsekonomi och bokföring. 

I detta ärende har styrelsen för Sveriges Skomakarmästarförbund enhälligt beslutat 2022 11 07 

Ordförande för Sveriges Skomakarmästarförbund: Carina Eneroth Beställningsskomakarmästare Skomakeri Framåt AB Sven Vintappares Gränd 2A 111 27 Stockholm info@skomakeriframat.se 

Sveriges Skomakarmästarförbund Tyskbagargatan 7 114 43 Stockholm info@skomakare.se 

Upphovsrätt © 2024 Sveriges Skomakarmästarförbund