Stadgeändringsförslag

Befintliga Stadgar för Sveriges Skomakarmästarförbund 2019

 

§2 Organisation och medlemskap

Mom. 1.

Förbundet består av lokalföreningar och av enskilda medlemmar.

Medlem kan den skomakare bli som äger samt aktivt driver och leder sin skomakeriverksamhet och som kan styrka sina yrkeskunskaper. 

 

Medlemskap kan även beviljas anställd familjemedlem (make, maka, sambo och barn) som är aktiv i verksamheten och som kan styrka sina yrkeskunskaper.

 

Styrelsen beslutar hur yrkeskunskaper skall styrkas.

 

 

 

 

Mom. 2.

Anslutning till förbundet skall ske skriftligt genom ansökan på särskild ansökningsblankett som tillställs förbundet. När ansökan beviljats sker anslutning till förbundet i samband med att medlemsavgift erläggs. Om lokalförening finns för regionen ansluts sökande samtidigt obligatoriskt även till denna.

 

Ansökan skall innehålla sökandes fullständiga namn, personuppgifter och adress samt övriga kontaktuppgifter. Firmans registreringsbevis och F-skattsedel skall bifogas handlingarna.

 

Aktiv medlem får ej samtidigt vara medlem i en till förbundet konkurrerande verksamhet/organisation.

 

 

 

 

Mom. 3.
Medlemskap är personligt. 

Om flera delägare i samma verksamhet önskar medlemskap, skall var och en

erlägga stadgeenliga avgifter och erhåller då alla medlemsrättigheter och skyldigheter.

Som delägare räknas den som innehar minst 40 procent av en ägarandel.

En ägarandel beräknas enligt principen, ägande av företaget i sin helhet fördelat på lika delar över antalet delägare. 

 

Mom.5. 

Alla förbundets medlemmar äger rätt att till förbundet inkomma med förslag i yrkes- och förbundsangelägenheter.

 

 

§3 Medlemsavgift

Mom.1.

Avgiften för aktiva och passiva medlemmar bestäms av kongressen för nästkommande period.

 

 

Mom. 4.

Vid delat ägarskap erlägger en medlem full medlemsavgift, övriga delägare erlägger 1/3 av medlemsavgiften till förbundet.

 

 

§6 Styrelsesammansättning

 

Mom.6. 

Styrelseledamöter får inte bedriva handel med maskiner och/eller material avsedda för yrket i vinstdrivande syfte.

 

 

§7 Styrelsens åligganden

 

Mom.3.  

Det åligger sekreteraren att ansvara för att protokoll förs vid styrelsens och förbundets sammanträden.

 

Mom.5.  

Förbundets styrelse sammanträder minst 2 gånger årligen.

Därutöver när minst halva styrelsens ledamöter eller arbetsutskott begär det.

Suppleanterna bör närvara vid minst ett styrelsemöte per år.

 

 

§10 Rösträtt

Mom.1.  

Vid förbundets kongress har alla närvarande medlemmar en röst. (stödmedlem äger ej rösträtt enligt §2 mom.6.) 

 

§12 Motionsrätt

Mom.1.  

Alla förbundets medlemmar har rätt att väcka motioner (stödmedlem äger ej rätt att väcka motion enligt §2 mom.6.) och förslag till förbundets styrelse och kongress. 

Motioner avsedda att behandlas på kongress skall skriftligen vara förbundets expedition tillhanda senast tre månader före kongress hållande. Motioner och förslag skall åtföljas av motiveringar.

 

 

§15 Emblem och varumärke

Mom.4. 

Medlem som innehar emblem åtar sig att vid utträde ur förbundet avlägsna alla emblem och returnera till lokalförening eller förbundets kansli. Även emblem på trycksaker och webbplatser skall borttagas.

 

 

 

Förslag till nya Stadgar för Sveriges Skomakarmästarförbund 2021

 

§2 Organisation och medlemskap

Mom. 1.

Förbundet består av lokalföreningar och av enskilda medlemmar.
Enskilda medlemmar består av kategorierna:
Aktiv företagsmedlem och
Aktiv privatmedlem
Aktiv medlem (företags el. privat) kan den skomakare bli som innehar Gesäll eller Mästarbrev eller på annat sätt, av styrelsen beslutat, kan styrka sina yrkeskunskaper

Stödmedlem

Stödmedlemskap kan ges person utan styrkta kunskaper inom yrket men som ändå vill stötta förbundet

Passiv medlem (se mom 4)och Hedersmedlem (se mom 6)

 

Mom. 2.

Anslutning till förbundet skall ske skriftligt genom ansökan på särskild ansökningsblankett som tillställs förbundet. När ansökan beviljats sker anslutning till förbundet i samband med att medlemsavgift erläggs. Om lokalförening finns för regionen ansluts sökande samtidigt obligatoriskt även till denna.

 

Ansökan skall innehålla sökandes fullständiga namn, personuppgifter, adress och övriga kontaktuppgifter samt typ av medlemskap som söks. För Aktivt medlemskap ska dokumentation på yrkeskompetens såsom Yrkesbevis, betyg, gesäll / mästarbrev inges när styrelsen så begär

 

Aktiv medlem får ej samtidigt vara medlem i en till förbundet konkurrerande verksamhet/organisation. 

 

Mom. 3.
Medlemskap är personligt. 

Övrig skrivning borttages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mom.5. 

Alla förbundets medlemmar äger rätt att till förbundet inkomma med förslag i yrkes- och förbundsangelägenheter.  

 

 

§3 Medlemsavgift

Mom.1.

Avgiften för aktiva, passiva och stödmedlemmar bestäms av kongressen för nästkommande period.

 

 

Mom. 4

Borttages

 

 

 

 

§6 Styrelsesammansättning

 

Mom.6.

Styrelseledamöter får inte bedriva handel med maskiner och/eller material avsedda för yrket i vinstdrivande syfte.

 

 

§7 Styrelsens åligganden

 

Mom.3.  

Det åligger sekreteraren att ansvara för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden. 

 

 

Mom.5.  

Förbundets styrelse sammanträder minst 2 gånger årligen.

Därutöver när minst halva styrelsens ledamöter eller arbetsutskott begär det.

Suppleanterna bör närvara vid minst ett styrelsemöte per år. 

           

 

§10 Rösträtt

Mom.1.  

Vid förbundets kongress har alla närvarande betalande, aktiva medlemmar en röst. (stödmedlem äger ej rösträtt enligt §2 mom.6.) 

 

§12 Motionsrätt

Mom.1.  

Alla förbundets medlemmar har rätt att väcka motioner (stödmedlem äger ej rätt att väcka motion enligt §2 mom.6.) och förslag till förbundets styrelse och kongress. 

Motioner avsedda att behandlas på kongress skall skriftligen vara förbundets expedition tillhanda senast tre månader före kongress hållande. Motioner och förslag skall åtföljas av motiveringar.

 

 

§15 Emblem och varumärke

Mom.4. 

Medlem som innehar emblem åtar sig att vid utträde ur förbundet omedelbart upphöra att använda eller på något sätt uppvisa emblem, symboler och logotyper som kan förknippas med Sveriges Skomakarmästarförbund 

SSMF identifikation ska avlägsna från samtliga skyltar, fasader, fönster, flaggor, kläder, trycksaker, webbplatser samt från allt övrigt marknadsföringsmaterial.

 

 

 

Upphovsrätt © 2021 Sveriges Skomakarmästarförbund