Sveriges Skomakarmästarförbund 

Personuppgiftspolicy 

Målet med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och EU:s kommande lagstiftning på området, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”). Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@skomakarna.se eller genom att skicka ett vanligt brev till 

Sveriges Skomakarmästarförbund Tyskbagargatan 7 114 43 Stockholm

Denna personuppgiftspolicy gäller för Sveriges Skomakarmästarförbund, Stockholms skomakarförening, Västra Sveriges skomakarförening och Skånes skomakarförening. Nedan benämns dessa gemensamt ”Skomakarförbundet”. Skomakarförbundet är i vissa fall gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifterna

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel tydliga bilder på en person eller elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.
 

Ändringar i vår personuppgiftspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i lagar och regler. När vi gör justeringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information. 


Vilken information samlar vi in? 

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, när du ansöker om medlemskap hos Skomakarförbundet, när du anmäler dig till aktiviteter, ansöker om stipendier eller använder någon annan av Skomakarförbundets tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan innebära följande typer av personuppgifter: 

Person- och kontaktinformation – namn, kön, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande. 

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer och likande. 

Känsliga personuppgifter – information om födoämnesintoleranser och liknande. 

Information vi samlar in om dig 

När du utnyttjar våra tjänster kan vi dessutom komma att samla in följande information: 

Person- och kontaktinformation – namn, kön, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande. 

Information om medlemskap/tjänster – detaljer angående ditt medlemskap eller de tjänster du har utnyttjat. Vid behov även den finansiella information som är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. 


Hantering och lagring av personuppgifter 

Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter 

Skomakarförbundet behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas stöd av flera grunder. Dessa grunder kan vara avtal, intresseavvägning, samtycke, allmänt intresse och att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. 

Medlemsvård och medlemsregister 

Vi använder medlemmars personuppgifter för att kunna ge service i form av evenemang, förmåner och nyheter. Om du är medlem använder vi dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. I vissa fall kan medlemmars personuppgifter komma att behandlas med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera utskick om våra tjänster och ge medlemmar adekvat service. 

Utskick av information 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och viktig information. Vi skickar även ut fakturor och betalningspåminnelser i förekommande fall. Utskick av information kan komma att ske med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera utskick om våra tjänster och viktig information till dig. Dina personuppgifter kommer att lagras till dess du avregistrerar dig från att emotta informationen. 

Utveckling av tjänster och service 

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att utföra, utveckla och förbättra våra tjänster. Det kan exempelvis gälla våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi även använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och utveckla dessa. 

Lagkrav 

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel bokförings- och skattelagstiftning eller bank- och penningtvättslagstiftning. 

Lagringstider 

Skomakarförbundet strävar efter att följa god sed. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller fakturera, hantera klagomål eller skadeståndskrav m.m. Vissa uppgifter av allmänt intresse kommer efter utgången lagringstid att bevaras i arkiv. 

Personuppgifter rörande en medlem kommer att sparas i medlemsregistret under hela tiden som medlemskapet fortgår samt 2 år därefter. 

Om du prenumererar på nyhetsbrev behandlas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. 

Känsliga personuppgifter om exempelvis födoämnesintoleranser, som kan komma att behandlas inför evenemang, kommer att raderas inom sex månad från dess att evenemanget har ägt rum. 

Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter 

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. 


Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Skomakarförbundet får inte lämna ut personuppgifter till tredje part som exempelvis samarbetspartners. Skomakarförbundet får lämna ut personuppgifter till olika datasystem, exempelvis för hantering av medlemsregister, vilket innebär att leverantörerna av dessa system har tillgång till personuppgifterna – dock aldrig för att använda uppgifterna för egen del, utan endast för hosting av system och support. 

Personuppgifterna kan, när det är nödvändigt, dock komma att överföras mellan olika delar av Skomakarförbundet, nämligen Stockholms skomakarförening, Västra Sveriges skomakarförening och Skånes skomakarförening Dessa lyder vart och ett under denna policy och ansvarar då som gemensamt personuppgiftsansvariga. Den organisation som överför personuppgifterna till en annan del av Skomakarförbundet har ansvaret för en säker överföring av dessa. Den under rubriken ”Kontakta oss” angivna kontaktinformationen är gemensam kontaktpunkt för alla ovan angivna juridiska personer som ingår i Skomakarförbundet.

Annan överföring än ovan angiven får endast ske i de fall då du har begärt det eller gett ditt samtycke. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredje parter. 

Microsoft 

Vi använder oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna. 

Avtalspartners och IT-leverantörer 

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. 

Leverantörer och underleverantörer 

Skomakarförbundet kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här policyn. 

Myndigheter 

Skomakarförbundet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Skomakarförbundet är fast beslutet att alltid skydda dina data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Dina rättigheter 

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke 

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, utförd efter intresseavvägning, tillåten p.g.a. allmänt intresse eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 

Om vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att dra tillbaka samtycket när som helst genom att kontakta oss på de uppgifter som anges nedan under rubriken ”Kontakta oss”. 

Rätt att få tillgång till dina data 

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig och verifiera informationen. En sådan kopia kan begäras utan kostnad genom att kontakta oss. 

Rätt till dataportabilitet 

Du kan begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till annan av dig vald part när personuppgiftsbehandlingen grundar sig på avtal eller samtycke och det är tekniskt möjligt. 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

Rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att begära begränsning, vilket innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter härrör från bland annat bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I dessa fall blockerar vi det data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. 


Kontakta oss 

Sveriges Skomakarmästarförbund är registrerat hos Bolagsverket med

organisationsnummer 802003-0667  och har sitt säte på Tyskbagargatan 7, 114 43 Stockholm 

Tel 08-662 06 96, info@skomakarna.se. 

 

— 

Med reservation för ändringar. 

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-05-20.